Σκιπίωνου Καρτερομάχου τοῦ πιστωριέως
Scipio Carteromacus

Σκιπίωνου Καρτερομάχου τοῦ πιστωριέως

De Scipion Forteguerri de Pistoia

Ὅσσῳ τῶν προτέρων πλείους ποτὲ τἀνδρὸς ἐφεῖντο,Τόσσῳ παυρότεροι εἶχον Ἀριστοφάνην.

Plus les gens d'avant ont recherché jadis l'homme, Plus rares ils étaient à avoir Aristophane

Νῦν δ'ὀλίγου, πάρα μὲν πᾶσιν, καὶ πᾶσιν ὀπηδεῖ.Μηδένα τῶν πάντων, πῶς γάρ, ἀναινόμενος.

Mais aujourd'hui, pour trois fois rien, il est chez tout le monde, et il accompagne tout le monde. Ne dédaigner absolument personne, comment donc est-ce possible?

Αὐτὰρ ἐπεὶ πάντες τὸν ἐρώμενον ἔσχετ' ἐρασταί,Χρή γ' Ἄλδῳ πολλὰς εὐθὺς ἔχειν χάριτας.

Ensuite, puisque tous, érastes, vous l'avez eu comme amant, Il faut remercier mille fois Alde sans détour

Ἄγνωστον δ'αὐτῷ καὶ πλείονας ὅστις ὀφείλει, Ἢ ἡμεῖς, ἢ καὶ αὐτὸς Ἀριστοφάνης

On se demande qui lui doit les plus grands remerciements, nous, ou Aristophane lui-même.